Aydınlatma Metinleri PWT

KVKK ve Gizlilik Bildirimi

 

Aydınlatma Metinleri

 

ÇALIŞAN AYDINLATMA FORMU

 

PWT WASSER- UND ABWASSERTECHNİK GMBH-Türkiye Şubesi (“Şirket”) bünyesinde çalışan statüsüne sahip olmanız sebebiyle Şirketimize beyan ve teslim ettiğiniz bilgi ve belgelerde yer alan genel nitelikteki kişisel verileriniz öncelikli olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5.maddesi kapsamında; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde ve tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde, işbu kanuni istisnaların meşru amaçlarıyla sınırlı olmak üzere işlenmektedir. Bu istisnaların varlığı halinde kişisel verilerin işlenmesi için onay vermiş olmanız gerekli değildir.

Bunların dışında genel ve bilhassa özel nitelikteki kişisel verilerinizin (kan grubu bilginiz ve adli sicil kaydı) Şirket tarafından işlenmesi (tamamen veya kısmen herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi, aktarılması) ancak açık şekilde onay vermeniz ile mümkün olacaktır.

TANIMLAR

Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK),

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi (PWT WASSER- UND ABWASSERTECHNİK GMBH-TR),

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi (Çalışan),

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan) ilişkin (beyan ve teslim ettiğiniz bilgi ve belgelerde dahil) her türlü bilgiyi,

Özel nitelikli kişisel veri: İlgili kişinin (Çalışan) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

TEMEL İLKELERİMİZ

Şirketimize beyan ve teslim ettiğiniz bilgi ve belgelerde yer alan kişisel verilerinizin;

Sizlerle kurulma iş sözleşmemiz dahilinde, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve Kanunu’ nun öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kanun’ da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini, verileri kaybolmaya, yanlış kullanıma ve yetkisiz erişime, paylaşıma, değiştirilmeye silinmeye karşı korumak için makul seviyede gereken önlemlerin alınacağını bildiririz.

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ

Şirketimize beyan ve teslim ettiğiniz bilgi ve belgelerde yer alan kişisel verileriniz otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplamakta ve KVKK Madde 5.1, Madde 5.2, Madde 6.2 ve Madde 6.3 kapsamında işlenmektedir. Kişisel veri işleme amaçlarımız şu şekildedir;

 • Şirket faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve düzenlenebilmesi için çalışanlar ile iletişim sağlanması,
 • İş sözleşmesinin oluşturulması ve ifası, işyeri faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Şirket bünyesinde fırsat eşitliğini değerlendirmek ve aynı pozisyondaki çalışanlara eşit muamele yapabilmek,
 • Çalışan iş birikimi ve tecrübesini, mesleki kıdem ve geçmiş iş tecrübelerindeki pozisyon ve haklarının belirlenmesi,
 • Çalışanların yetki ve görevlerini tayin etme süreçlerinin gerçekleştirilmesi, erişim yetkilerinin oluşturulması,
 • Şirket içi yapılacak toplantı, davet, yurtiçi, yurtdışı iş seyahatleri gibi operasyonların yürütülmesi,
 • Çalışan ücret ve masraf ödemelerinin gerçekleştirilmesi, yan haklar ve menfaatleri sürecinin yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlemelerinin Yürütülmesi,
 • Çalışma nedeniyle çalışan aile bireyleri/yakınlarının elde edebileceği menfaatlerin belirlenmesi,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • İşyeri zimmet işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, özlük dosyalarının oluşturulması ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
 • Çalışanların sağlık verilerinin hastalık izinlerinin takibi ve izlenmesi veya çalışanın görevini yerine getirebilmesi için gerekli sağlık koşullarının takibin yürütülmesi,
 • Çalışanın işyerinde çalıştığı süre boyunca acil bir durum vukuunda asgari düzeyde sağlık müdahalesi için kan grubunun bilinebilmesi, Acil Durumlarda Sağlık Görevlilerini bilgilendirmek,
 • Çalışanın adli sicil kaydı verisinin alınması neticesinde mecburi hizmet yükümlülüğünü varsa bu hususta bilgi sahibi olunabilmesi ve gerekli mercilere haber verme zorunluluğunun gerçekleştirilmesi,
 • İŞKUR, TÜİK’e veya SGK ile talep etmesi halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak raporlama ve analiz işlemlerinin yürütülmesi,
 • Yasal olarak kişisel verileri talep etme hakkına sahip Adli Makamlar, Mahkemeler ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla paylaşılması,

Amacıyla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİ AKTARIMI VE AKTARIM AMAÇLARIMIZ

Şirketimiz adli sicil kaydınız bulunması halinde bu bilgiyi, hukuk büroları ile paylaşabilecektir. Kan grubunuza dair veriniz işyerimizde çalıştınız süre boyunca acil bir durum vukuunda ilk yardımcı personel ile sağlık hizmetleri görevlileri ile paylaşabilecektir. Görüntü kayıt sistemleri ile kayıt altına alınan verileriniz yönetici ve/veya yöneticinin belirlediği üçüncü kişilerce takip edilebilir/güvenlik şirketleri ile paylaşılabilir. Kişisel verileriniz, gerekli korumanın sağlanması ve aktarım amacıyla sınırlı olarak Şirket’in hizmet sunduğu veya aldığı 3. (üçüncü) kişilere, iş ortaklarına, grup şirketlerine, hissedarlarına, bağlı şirketlere ve iştiraklere gerekli olması halinde ve/veya Çalışanın talebi veya şirketler, bankalar, kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilmesi üzerine aktarılabilecektir. Organizasyon amacı ile gerekli olan verileriniz Şirket içi yapılacak toplantı, davet, yurtiçi, yurtdışı iş seyahatleri gibi operasyonların yürütülmesi için ilgili organizasyonu gerçekleştiren kişi ve kurumlarla paylaşılabilecektir. İstihdamınıza uygun bulunan pozisyonun Şirket’in hizmet verdiği bir firma nezdinde görevlendirilmenizi, bu şirkete özgülenmiş şekilde çalışmanızı gerektirecek bir pozisyon olması halinde kişisel verilerinizin iş ortağımız şirket ile paylaşılması imkân dahilindedir. Şirketimize aile üyeleriniz, iş sözleşmemizin kapsamı dışında olan 3.kişiler hakkında veriler sağlamanız halinde, söz konusu kişilerin hukuken rıza vermeye yetkin olduklarını teyit ile verilerinin işlenmesine dair (aktarım da dâhil) açık rızalarını almak sizin sorumluluğunuzdadır.

KANUN’UN 11.MADDESİN GEREĞİ HAKLARINIZ

Bu madde kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel verileriniz, Şirketimizle olan iş sözleşmeniz herhangi bir nedenle sona erse dahi, her halükârda Kanun’un 5.maddesi gereği veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması nedeniyle ilgili mevzuatlarda öngörülen veya veri işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca ilgili mevzuatlarda öngörülen sürelere uymak kaydı ile muhafaza edilmeye devam edecektir.

Yukarıda belirtilen kapsamda haklarınızı kullanmak için;

 • pwt@hs02.kep.tr adresine göndereceğiniz güvenli elektronik imzalı e-posta,
 • Size ait şirketimize kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden, PWT WASSER- UND ABWASSERTECHNİK GMBH-Türkiye Şubesi ‘nin pwt.istanbul@pwt.de e-posta adresine göndereceğiniz e-posta ile,
 • Islak imzalı bir dilekçe Büyükdere caddesi 193 Plaza No. 193 Kat 2 Levent/Istanbul adresine şahsen yapacağınız başvuru ile,
 • Noter tarafından kimlik tespitinizi havi bir dilekçe ile Büyükdere caddesi 193 Plaza No. 193 Kat 2 Levent/Istanbul adresine,

Başvurunuzu İlgili kişi Başvuru Formu ile yapabilirsiniz.

İlgili kişi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi KVKK madde 13’te belirtilen yukarıdaki yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda talebiniz; talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Yukarıda belirtilen yöntemler haricinde yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

PWT WASSER- UND ABWASSERTECHNİK GMBH-Türkiye Şubesi olarak kanun kapsamında gerçekleşecek değişikler çerçevesinde işbu metin üzerinde yapılabilecek güncelleme haklarımız saklıdır.

 

 

ÇALIŞAN ADAYI VE ÇALIŞAN ADAYINCA BELİRTİLEN REFERANS

AYDINLATMA FORMU

PWT WASSER- UND ABWASSERTECHNİK GMBH-Türkiye Şubesi (“Şirket”) ’ne gerçekleştirmiş olduğunuz iş başvurusu sebebiyle doldurmakta olduğunuz İş Başvuru Formunda yer alan, Tarafınızca fiziki olarak teslim edilen ve Şirketimizin yapacak olduğu mülakatlarda (çağırılmanız halinde) beyan ettiğiniz genel nitelikteki kişisel verileriniz öncelikli olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5.maddesi kapsamında; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde ve tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde, işbu kanuni istisnaların meşru amaçlarıyla sınırlı olmak üzere işlenmektedir. Bu istisnaların varlığı halinde kişisel verilerin işlenmesi için onay vermiş olmanız gerekli değildir.

Bunların dışında genel ve bilhassa özel nitelikteki kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenmesi ancak açık şekilde onay vermeniz ile mümkün olacaktır.

TANIMLAR

Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK),

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi (PWT WASSER- UND ABWASSERTECHNİK GMBH ve PWT WASSER- UND ABWASSERTECHNİK GMBH-TR),

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi (Çalışan Adayı),

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı) ilişkin iş başvuru formunda yer alan bilgiler de dahil her türlü bilgiyi,

Özel nitelikli kişisel veri: İlgili kişinin (Çalışan Adayı) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

TEMEL İLKELERİMİZ

İş Başvuru Formunda yer alan, Tarafınızca fiziki olarak teslim edilen ve Şirketimizin yapacak olduğu mülakatlarda (çağırılmanız halinde) beyan ettiğiniz kişisel verilerinizin;

Sizlerle kurulma ihtimali olan iş ilişkimiz dahilinde, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve Kanunu’ nun öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kanun’ da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini, verileri kaybolmaya, yanlış kullanıma ve yetkisiz erişime, paylaşıma, değiştirilmeye silinmeye karşı korumak için makul seviyede gereken önlemlerin alınacağını bildiririz.

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ

İş Başvuru Formunda yer alan, tarafınızca fiziki olarak teslim edilen veya Şirketimizin yapacak olduğu mülakatlarda (çağırılmanız halinde) beyan ettiğiniz kişisel verileriniz, otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplamakta ve KVKK Madde 5.1, Madde 5.2, Madde 6.2 ve Madde 6.3 kapsamında işlenmektedir. Kişisel veri işleme amaçlarımız şu şekildedir;

 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, başvurulan pozisyon ve/veya açık pozisyonlarımıza uygunluğunun tespiti,
 • Çalışan adayı ile iletişimin sağlanması,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin değerlendirilmesi, görevlendirme süreçlerinin planlanması/değerlendirilmesi,
 • Çalışan adayı iş birikimi ve tecrübesi, mesleki kıdem ve geçmiş iş tecrübelerinizdeki pozisyon ve haklarının belirlenmesi,
 • Çalışma nedeniyle çalışan aile bireyleri/yakınlarının elde edebileceği menfaatlerin belirlenmesi,
 • Çalışan Adayının şirketimizde çalışan başkaca yakını olup olmadığının tespiti ile işyerindeki ast-üst ilişkisinin sağlıklı şekilde belirlenmesi,
 • Referans gösterilmesi halinde bildirilen kişilerin verilerinin kişiler ile temasa geçilmesi ve bu yolla geçmiş iş tecrübeleri, haklar, performans, iş ilişkisinin sonlanma şekli, mesleki ve kişisel yetileri, iletişim becerileri ve genel profil hakkında bilgi sahibi olunması, çalışan adayınca verilen bilgilerin teyit edilmesi,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

Amacıyla işlenmektedir.

Elektronik ortamda tutulmakta olan verileriniz Şirket’in hizmet aldığı başka bir tüzel kişilik bünyesinde ancak Şirket kontrol ve denetiminde tutulabilir. Bu doğrultuda iş başvuru formunun Şirket dışında bulunan bilgisayarlarda tutulması ve kayıtlara söz konusu bilgisayarlardan erişilmesi, bu verilerin tutulduğu sistemlerin yurtdışında konumlandırılmış olması mümkün olabilecektir.

KİŞİSEL VERİ AKTARIMI VE AKTARIM AMAÇLARIMIZ

Şirketimiz kanun hükmünün yerine getirilmesi amacıyla ilgili adli ve idari Kamu Kuruluşlarınca talep edilmesi veya kamu güvenliğinin gerekliliği nedeniyle tarafınıza ait bilgileri ilgili adli ve idari Kamu Kuruluşları ile paylaşabilecektir. Şirketimize aile üyeleriniz, referanslarınız, tarafınızı iş başvurusunda bulunmaya yönlendiren tanıdıklarınız gibi 3.kişiler hakkında veriler sağlamanız halinde, söz konusu kişilerin hukuken rıza vermeye yetkin olduklarını teyit ile verilerinin işlenmesine dair (aktarım da dâhil) açık rızalarını almak sizin sorumluluğunuzdadır. Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen aktarım amaçlarıyla sınırlı olarak Kanun’un 8. ve 9.maddesi hükümlerine uygun olarak aktarılabilecektir.

KANUN’UN 11.MADDESİN GEREĞİ HAKLARINIZ

Bu madde kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Şirketimize olan başvurularınızın olumsuz sonuçlanması halinde şirketimiz max 6 ay içinde verilerinizi imha edecektir. Mülakata çağırılan adayların sadece beyan ettikleri kimlik ve iletişim verileri 2yıl saklanacak olup başvuru evrakları mülakattan itibaren max 6 ay içinde şirketimiz tarafından imha edilecektir.  

Yukarıda belirtilen kapsamda haklarınızı kullanmak için;

 • pwt@hs02.kep.tr adresine göndereceğiniz güvenli elektronik imzalı e-posta,
 • Size ait şirketimize kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden, PWT WASSER- UND ABWASSERTECHNİK GMBH-Türkiye Şubesi ‘nin pwt.istanbul@pwt.de e-posta adresine göndereceğiniz e-posta ile,
 • Islak imzalı bir dilekçe Büyükdere caddesi 193 Plaza No. 193 Kat 2 Levent/Istanbul adresine şahsen yapacağınız başvuru ile,
 • Noter tarafından kimlik tespitinizi havi bir dilekçe ile Büyükdere caddesi 193 Plaza No. 193 Kat 2 Levent/Istanbul adresine,

Başvurunuzu İlgili kişi Başvuru Formu ile yapabilirsiniz.

Talebiniz, 6698 sayılı Kanun’un 13.maddesinde belirtilen ve yukarıda da saydığımız yöntemlerle gönderilmediği takdirde tarafımızca dikkate alınmayacaktır. İlgili kişi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi KVKK madde 13’te belirtilen yukarıdaki yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda talebiniz; talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Şirket olarak kanun kapsamında gerçekleşecek değişikler çerçevesinde işbu metin üzerinde yapılabilecek güncelleme haklarımız saklıdır.

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ ÇERÇEVESİNDE ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİLER VE MÜŞTERİ FİRMA YETKİLİLERİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu metin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun(“KVKK”) 10.maddesi gereği aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla PWT WASSER- UND ABWASSERTECHNİK GMBH ve PWT WASSER- UND ABWASSERTECHNİK GMBH- Türkiye (“Şirket”) tarafından düzenlenmiştir.

Şirketimize beyan ve teslim ettiğiniz bilgi ve belgelerde yer alan genel nitelikteki kişisel verileriniz öncelikli olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5.maddesi kapsamında; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde, kanun hükümlerinin gerekliliği ve tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde, işbu kanuni istisnaların meşru amaçlarıyla sınırlı olmak üzere işlenmektedir. Bu istisnaların varlığı halinde kişisel verilerin işlenmesi için onay vermiş olmanız gerekli değildir.

Bunların dışında genel ve bilhassa özel nitelikteki kişisel verilerinizin (kan grubu bilginiz ve adli sicil kaydı) şirket tarafından işlenmesi (tamamen veya kısmen herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi, aktarılması) ancak açık şekilde onay vermeniz ile mümkün olacaktır.

TANIMLAR

Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK),

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi (PWT WASSER- UND ABWASSERTECHNİK GMBH),

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgiyi,

Örnek olarak; adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, doğum tarihiniz, erişimde bulunduğunuz IP numarası, yaptığınız işlemlere ait bilgiler, vb. size ilişkin bilgiler kişisel verilerinizdir. Bu kapsamda, anonim bilgiler, anonim hale getirilen bilgiler ve belirli bir kişi ile ilişkilendirilemeyen diğer veriler Şirketimiz ’in bu konudaki Politikası gereği kişisel veri olarak kabul edilmez.

Özel nitelikli kişisel veri: İlgili kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

  a. Veri Sorumlusu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak PWT WASSER- UND ABWASSERTECHNİK GMBH Şirketi ve Türkiye şubesi tarafından aşağıda açıklananlar kapsamında işlenebilecektir.

  b. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde şirketimiz tarafından toplamakta ve KVKK Madde 5.1, Madde 5.2, Madde 6.2 ve Madde 6.3 kapsamında işlenmektedir. Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız şu şekildedir;

 • Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, hizmet/satış işlemine dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarınızı kullanabilmeniz için zorunlu olan evrakların hazırlanması,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Ürün ve hizmetlere ilişkin gerekli ödeme, faturalandırma dahil finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi,

Amacıyla işlenmektedir.

  c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek, Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarınızı kullanabilmeniz için zorunlu olan evrakların hazırlanması, amaçlarıyla KVKK’ nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, kişisel verileriniz, gerekli korumanın sağlanması ve aktarım amacıyla sınırlı olarak Şirket’in hizmet aldığı 3. (üçüncü) kişilere, yurt içi ve yurt dışı iş ortaklarına, grup şirketlerine, hissedarlarına, bağlı şirketlere ve iştiraklere gerekli olması halinde şirketler, bankalar, kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilmesi üzerine aktarılabilecektir.

   d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak işbu Aydınlatma Metni’ nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’ nin (b), (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Şirketimize tarafınızla olan satış/hizmet/ticari sözleşmemizin dışındaki 3.kişiler hakkında veriler sağlamanız halinde, söz konusu kişilerin hukuken rıza vermeye yetkin olduklarını teyit ile verilerinin işlenmesine dair (aktarım da dâhil) açık rızalarını almak sizin sorumluluğunuzdadır.

   e) Verinin güncel ve doğru tutulduğundan nasıl emin olabilirsiniz;

KVKK’ nın 4. maddesi uyarınca kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak işleme yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Bu kapsamda yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için doğru ve güncel verilerinizi paylaşmanız gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde site içinde belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi, aksi halde tarafınızca iletilen doğru veya güncel olmayan bilgilerden Şirket olarak sorumluluğumuzun bulunmadığını bildirmekteyiz.

   f) KVKK’ nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi KVKK madde 13’te belirtilen aşağıdaki yöntemlerle Şirkete iletmeniz durumunda talebiniz; talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen kapsamda haklarınızı kullanmak için;

 • pwt@hs02.kep.tr adresine göndereceğiniz güvenli elektronik imzalı e-posta,
 • Size ait şirketimize kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden, Eryap Grup Mineral Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ‘nin pwt.istanbul@pwt.de e-posta adresine göndereceğiniz e-posta ile,
 • Islak imzalı bir dilekçe Büyükdere caddesi 193 Plaza No. 193 Kat 2 Levent/Istanbul adresine şahsen yapacağınız başvuru ile,
 • Noter tarafından kimlik tespitinizi havi bir dilekçe ile Büyükdere caddesi 193 Plaza No. 193 Kat 2 Levent/Istanbul adresine,

Başvurunuzu yapabilirsiniz.

Başvurunuzu İlgili kişi Başvuru Formu ile yapabilirsiniz.

Talebiniz, 6698 sayılı Kanun’un 13.maddesinde belirtilen ve yukarıda da saydığımız yöntemlerle gönderilmediği takdirde tarafımızca dikkate alınmayacaktır. 

PWT WASSER- UND ABWASSERTECHNİK GMBH-Türkiye Şubesi olarak kanun kapsamında gerçekleşecek değişikler çerçevesinde işbu metin üzerinde yapılabilecek güncelleme haklarımız saklıdır.

Your contact to your PWT Expert